Jedan od najvažnijih procesa u sportskom obrazovanju je obuka neplivača. Sva usvojena znanja i veštine prilikom izvođenja obuke neplivača moraju biti usvojena pravilno i u skladu sa opštim pedagoškim i trenažnim principima.

OBUKA NEPLIVAČA SHARKS – CILJ PROGRAMA

 • Priprema dece za samostalan i bezbedan boravak u vodi;
 • Navikavanje na vodu, slobodno i bez straha boravljenje, kretanje i uživanje u vodi;
 • Usvajanje motoričkih navika kako bi voda za dete postala zdrava i prijatna sredina;
 • Uticaj na pravilan rast i razvoj deteta;
 • Uticanje na usvajanje pozitivnih navika i socijalizacija deteta.

OSNOVNI PRINCIPI U RADU PRILIKOM IZVOĐENJA OBUKE NEPLIVAČA

 • Princip postepenosti i sistematičnosti;
 • Od poznatog ka nepoznatom;
 • Od jednostavnijeg ka složenijem;
 • Od lakšeg ka težem;
 • Demonstracija vežbi na suvom i u vodi;
 • Aktivnog učešća.

OBUKA NEPLIVAČA SHARKS – PROGRAM

Obuka neplivača je plivački program namenjen deci koja ne znaju plivati i deci koja su tek počela sa plivanjem (održavanjem na vodi). Programom su obuhvaćena deca predškolskog i školskog uzrasta mada se ovom programu mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnih i motoričkih karakteristika. Prilikom izvođenja programa obuke neplivača koristi se igra kao neizostavan pedagoški pristup, a koja doprinosi da se kroz prijatnu i zabavnu atmosferu što lakše savladaju svi elementi predviđeni planom i programom.

Polaznici su podeljeni u dve grupe:

 • Neplivači

 • Plivači početnici

Za prvu grupu primenjuje se program od 30 časova obuke, a za drugu grupu program u trajanju od 60 časova obuke. Kroz naš program dete će naučiti: održavanje na vodi, disanje u vodi, plutanje na stomaku i leđima, ronjenje, klizanje (na stomaku i leđima), skok na noge i glavu i osnove plivačkih tehnika kraul I leđno. Na kraju programa sledi finalno testiranje i to posebno za polaznike prve i druge grupe. Finalnom testiranju može pristupiti polaznik obuke plivanja koji je prisustvovao na više od 75% časova. Po uspešno završenoj obuci neplivača polaznici prve i druge grupe stiču diplome o završenoj obuci “neplivača” i “plivača početnika” . Po završetku obuke neplivača dete može nastaviti sa plivanjem u našoj školi sa programom Škola plivanja u kojoj će naučiti sve četiri plivačke tehnike sa okretima, startovima i povećanjem funkcionalnih sposobnosti.