Škola plivanja SHARKS u toku godine planira izvođenje sledećih programa:

  1. Obuka neplivača;
  2. Škola plivanja I, II I i III godine;
  3. Rekreativno plivanje;
  4. Obuka odraslih neplivača;
  5. Individualni treninzi. 

     1.PROGRAM OBUKA NEPLIVAČA

Jedan od najvažnijih procesa u sportskom obrazovanju je obuka neplivača.

Sva usvojena znanja i veštine prilikom izvođenja obuke neplivača moraju biti usvojena pravilno i u skladu sa opštim pedagoškim i trenažnim principima.  

Cilj programa

-Priprema dece za samostalan i bezbedan boravak u vodi;

-Navikavanje na vodu, slobodno i bez straha boravljenje, kretanje i uživanje u vodi;

-Usvajanje motoričkih navika kako bi voda za dete postala zdrava i prijatna sredina;

-Uticaj na pravilan rast i razvoj deteta;

-Uticanje na usvajanje pozitivnih navika i socijalizacija deteta.

Osnovni principi u radu prilikom izvođenja programa obuka neplivača

-Princip postepenosti i sistematičnosti;

-Od poznatog ka nepoznatom;

-Od jednostavnijeg ka složenijem;

-Od lakšeg ka težem;

-Demonstracija vežbi na suvom i u vodi;

-Aktivnog učešća.

Program obuka neplivača

Obuka neplivača je plivački program namenjen deci koja ne znaju plivati i deci  koja su tek počela sa plivanjem (održavanjem na vodi).

Programom su obuhvaćena deca predškolskog i školskog uzrasta mada se ovom programu mogu priključiti i mlađa deca u zavisnosti od njihovih telesnih i motoričkih karakteristika.

Prilikom izvođenja programa obuke neplivača koristi se  igra kao neizostavan pedagoški pristup, a koja doprinosi da se kroz prijatnu i zabavnu atmosferu što lakše savladaju svi elementi predviđeni planom i programom.

Polaznici su podeljeni u dve grupe:

1.Neplivači

2.Plivači početnici

Za prvu grupu primenjuje se program od 40 časova obuke, a za drugu grupu program u trajanju od 80 časova obuke.

Kroz  program dete će naučiti: održavanje na vodi, disanje u vodi, plutanje na stomaku i leđima, ronjenje, klizanje (na stomaku i leđima), skok na noge i glavu i osnove plivačkih tehnika kraul i leđno.

Na kraju programa sledi finalno testiranje i  to posebno za polaznike prve i druge grupe. Finalnom testiranju može pristupiti polaznik obuke plivanja koji je prisustvovao na više od 75% časova.

     2.PROGRAM “ŠKOLA PLIVANJA”

Škola plivanja je  Program namenjen deci koja su završila program Obuka neplivača ili deci koja nisu pohađala program Obuka neplivača ali su nakon izvršenog inicijalnog testiranja zadovoljila kriterijume za upis na program škola plivanja. Program škola plivanja traje tri godine a izvodi se obukom od deset ili dvanaest termina mesečno.

Cilj programa “Škola plivanja”

Pravilno naučiti plivati plivačkim tehnikama uz pomoć vodenog medija i raznih vežbi;

-Uticaj na pravilan rast i razvoj deteta;

-Uticanje na usvajanje pozitivnih navika i socijalizacija deteta;

-Priprema za aktivno sportsko plivanje.

  Program  “Škola plivanja”  

-Prva godina škole plivanja provodi se sa naglaskom na učenje osnovnih elemenata iz sve četiri  plivačke tehnike sa okretom i startom te povećanje funkcionalnih sposobnosti;

-Druga godina škole plivanja sprovodi se sa posebnim osvrtom na usavršavanje dostignutog -plivačkog znanja iz kraula i leđne tehnike;

-Treća godina nastavak je druge godine sa osvrtom na usavršavanje dostignutog plivačkog znanja iz sve četiri plivačke tehnike, povećanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti te priprema za aktivno sportsko plivanje.

Kroz naš program dete će naučiti sve četiri plivačke tehnike sa okretima, startovima i povećanjem funkcionalnih sposobnosti. Na kraju svake godine sledi finalno testiranje. Finalnom testiranju može pristupiti polaznik obuke Škola plivanja koji je prisustvovao na više od 75% časova. Po uspešno završenom programu Škola plivanja polaznici stiču diplome o završenom programu. Po završetku programa Škola plivanja polaznici koji se ne žele aktivno baviti plivačkim sportom, a žele nastaviti sa plivanjem pod nadzorom trenera plivanja mogu nastaviti sa plivanjem u našoj školi sa programom Rekreativno plivanje ili nastaviti aktivno sportsko plivanje u klubu.

Za sve polaznike gore navedenih programa u toku kalendarske godine organizuju se interna takmičenje u različitim disciplinama prilagođenim plivačkim sposobnostima pojedinca kao i testiranja u cilju kategorizacije i provere stepena savlađivanja obuke.

     

Škola plivanja

              Škola plivanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.PROGRAM REKREATIVNO PLIVANJE

Brojni stručnjaci slažu se da nema boljeg načina za održavanje kondicije i vođenje zdravog života od redovnog, makar i rekreativnog, bavljenja plivanjem. Plivanje predstavlja najbolji način za održavanje kondicije, pravilan razvoj svih mišića i zglobova, blagotvorno deluje na psihu, kardiovaskularni sistem, pluća, ali pomaže i pri otklanjanju ili ublažavanju deformiteta kičmenog stuba i drugih oboljenja, zbog čega se preporučuje svima, bez obzira na pol i godine

Cilj programa rekreativno plivanja

-poboljšanje ili održavanje fizičke kondicije;

-poboljšanje funkcionalnog stanja organizma i ukupnog zdravlja, a time i povećanje radne sposobnosti

-Uticaj na pravilan rast i razvoj;

-Uticanje na usvajanje pozitivnih navika i socijalizaciju;

-Aktivno provođenje slobodnog vremena.

Program rekreativno plivanje

Rekreativno plivanje je Program namenjen polaznicima koji su završili  Program Škola plivanja, a koji se ne žele aktivno baviti plivačkim sportom, a žele nastaviti sa plivanjem pod nadzorom trenera plivanja i svim polaznicima bez starosnih ograničenja koji znaju da plivaju a koji žele da poboljšaju svoj zdravstveni i fizički status, kao i da rade na poboljšanju ili održavanju fizičke kondicije.

Rekreativno plivanje nije motivisano sportskim rezultatima iako se organizuje sistematski i planski. U toku rekreativnog plivanja mogu se primenjivati sve plivačke tehnike u zavisnosti od plivačkih sposobnosti pojedinca.

Čas rekreativnog plivanja ima tri dela: uvodni ( rade se vežbe zagrejavanja i oblikovanja na suvom pri čemu se organizam psiho-fizički priprema za glavni deo časa), glavni( sprovode se navedene aktivnosti u vodi uz predhodno planiran sadržaj i psiho-fizička opterećenja  ( koja ne smeju biti prevelika) i završni u prijatnoj atmosferi   ( smirivanje organizma laganim plivanjem, toplim tušem, itd.)

Koristeći Program Rekreativno plivanje poboljšava se i održava fizička kondicija kao i zdravstveni i fizički status i usavršava se znanje plivanja.

     4.OBUKA ODRASLIH NEPLIVAČA

Znanje plivanja predstavlja najveći doprinos sigurnosti ljudi u i na vodi. Znanje plivanja civilizacijsko je i kulturno dostignuće svakog čoveka. Znanje plivanja svakodnevna je potreba suvremenog čoveka. Ko jednom nauči plivati to znanje ne zaboravlja i ono ostaje njegova trajna svojina.

Znanje plivanja potrebno je svima bez obzira na dob, spol ili zanimanje i ima najvažniju ulugu u borbi protiv utapanja.

Cilj programa obuka odraslih neplivača

Oslobađanje straha od vode;

Navikavanje na vodu;

“Sprijateljiti” se sa vodom;

Slobodno se kretati u vodi, zaroniti, proplutati i proplivati svojom tehnikom ili jednom od četiri tehnike.

Program obuka odraslih neplivača

Program obuke odraslih neplivača namenjen je odraslim osobama koje žele da nauče da plivaju, savladaju tehnike plivanja ili da ukoliko su već plivači usavrše svoje tehnike. Program se izvodi i traje u zavisnosti od inicijalnog stanja polaznika. Program se izvodi održavanjem personalnih treninga u plitkom bazenu, klasičnim metodskim postupkom, sa i bez rekvizita. Tokom obuke instruktor utiče na istrajnosti i dovođenje odraslog neplivača do krajnjeg cilja obuke. Kroz naš program naučićete kretatanje u vodi, zaranjanje, plutanje i plivanje svojom tehnikom ili jednom od četiri tehnike.

     5.PROGRAM INDIVIDUALNI TRENINZI

Individualni treninzi

Programom je predviđen pristup u obuci plivanja usmeren ka pojedincu uzimajući u obzir godine starosti, pol, trenutni nivo psihofizičkih i motoričkih mogućnosti.

Namenjen je osobama koje žele brže ostvarivanje postavljenih ciljeva i rezultata u odnosu na aktivnosti koje se sprovode u grupi polaznika. Prilikom izvođenja programa na svim terminima-treninzima (rekreaciji) uvek je sa vama stručna osoba koja vas uči, prati i daje vam savete kako biste u što bržem vremenu došli do željenog cilja…

ZAVRŠNI TESTOVI ZA PROGRAME OBUKA NEPLIVAČA (GRUPA NEPLIVAČI i  GRUPA PLIVAČI POČETNICI),  GRUPE I, II i III GODINE ŠKOLE PLIVANJA

Kriterijumi za polaganje testa

Organizacija ispita

Ispitu može pristupiti polaznik škole plivanja koji je prisustvovao na više od 75% realizovanih časova obuke neplivača ili škole plivanja. Ukoliko polaznik zbog bolesti nije ispunio zahtevani minimum po pitanju prisustva, ispitu može pristupiti tek po realizaciji potrebnog časova. Test se polaže pred komisijom koju čine 3 instruktora Plivačkog kluba SHARKS.      

Metodologija ispita

 Cilj završnog ispita je da se stekne uvid u nivo usvojenih znanja u školi plivanja.Takode, test ima za cilj i da pokaže koji je stepen realizacije postavljenih ciljeva u školi plivanja kao i validnost primenjenog programa škole plivanja.

Polaganje ispita je individualno. Polaznik sve navedene zahtevane radnje izvršava samostalno, komisija pažljivo prati rad i odmah, nakon ispita jasno saopštava da li je polaznik ispunio ili nije ispunio kriterijume. Stav komisije mora biti principijalan.

Opšti kriterijumi za ocenjivanje uspešno savladane obuke vrše se diferencijalno na one uspešnije i na one manje uspešne, stim u vezi daju se sledeće ocene:

OCENA «A»

-Ispitanik je odlično i u svemu ispunio postavljene kritrijume

OCENA «B»

-Ispitanik je dobro i delimično ispunio postavljene kritrijume

OCENA «C»

-Ispitanik je dovoljno i delimično ispunio postavljene kritrijume

Posle sprovedenog ispita komisija daje preporuku roditeljima:

-detetu koje je položilo ispit daje se preporuka za nastavak korišćenja programa Škole plivanja “SHARKS”  ili ako je završilo treću godinu Programa škole plivanja “SHARKS” nastavak plivanja po Programu rekreativno plivanje “SHARKS”  ili u nekom takmičarskom klubu.

-detetu koje je nije položilo ispit daje se preporuka da se škola plivanja ponovi još jedan put.

Pratite nas na instagram i facebook profilu.